Download
definitief programma LWH 21 maart 2018 v
Adobe Acrobat document 224.6 KB

Programma:

Landgraaf Wil Het ( LWH)                  Lijst Wiel Heinrichs (LWH)                       Lijst Nr. 8

 

Aanleiding

De politieke groepering is direct ontstaan door de dreigende fusie van Landgraaf met de gemeente Heerlen. Daarnaast heeft de wijze waarop, een deel van, het gemeentebestuur van Landgraaf de gemeente bestuurd heeft, een rol gespeeld.

 

Het belangrijkste Uitgangspunt van “Landgraaf Wil Het” (LWH) “ Lijst Wiel Heinrichs”

Het belangrijkste uitgangspunt van onze groepering, en niet alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen is dat de gemeente van de inwoners is. LANDGRAAF IS VAN ONS.  De kiesgerechtigde inwoners van Landgraaf geven bij raadsverkiezingen een mandaat voor een bestuursperiode aan de nieuwe gemeenteraad. Die raad bestuurt uit naam van de inwoners maar heeft niet het recht de gemeente te vervreemden door mee te werken aan een herindeling met een andere gemeente of meer gemeenten. Over zo'n voornemen besluiten alleen de kiesgerechtigde inwoners van Landgraaf--. Die inwoners vinden terecht: "LANDGRAAF IS VAN ONS."

 

Ideeën:

V- BIS

Uit het besef dat de gemeenteraad bestuurt in opdracht van de inwoners dient het gemeentebestuur er steeds rekening te houden met de opvattingen van de inwoners. Daartoe is een V- bis (Voortdurend Burger Informatie Systeem) dat in twee richtingen werkt onmisbaar. Enerzijds informeert onze raadsfractie voortdurend de inwoners en anderzijds kunnen de burgers steeds hun zorgen, vragen en ideeën voorleggen aan de bestuurders. Naast de email, website, facebook en telefoon is ook een wekelijks open SPREEKUUR van een half dagdeel een goede mogelijkheid.

Besluitvorming:

LWH wil een andere manier van vergaderen. LWH  vindt dat de huidige wijze van besluitvorming door de gemeenteraad niet bijdraagt aan een goed beeld van de redenen waarom besluiten genomen worden. De raadsuitzendingen zijn niet te volgen door talloze interrupties, schorsingen en onderbroken betogen. Met name in de debatten over de fusie met Heerlen kwam daarbij ook dat er op de persoon gespeeld werd. Dat op " sociale media" in veel gevallen fatsoensnormen en zelfs strafrechtelijke grenzen van laster, smaad en belediging overtreden werden is zonder meer betreurenswaardig.

LWH  heeft het vaste voornemen zich te bepalen tot objectieve en politieke beoordeling van opvattingen, voorstellen en voornemens en anderen daarbij niet in hun persoonlijke waarde aan te tasten. Wij bestrijden opvattingen maar GEEN MENSEN.

 

Voorstellen

LWH  zal voorstellen het aantal interrupties sterk te beperken en de vergaderduur van de gemeenteraad tot maximaal vier uur te bepalen. Van 19.00 tot 23.00 uur. Het invoeren van maximale spreektijden per fractie is  een goed instrument dat op vele andere plaatsen zijn waarde al lang bewijst. Dat doet ook recht aan de verkiezingsuitslag.

Algemeen beeld gemeente Landgraaf

De diverse coalities van landelijke en lokale partijen die Landgraaf in de loop van zijn geschiedenis hebben bestuurd, hebben zich per saldo behoorlijk van hun taak gekweten. Het beleid van de coalitie van vrijwel uitsluitend landelijke partijen die van 2014 tot begin 2017 de gemeente bestuurd heeft is duidelijk als minder goed ervaren. Een absoluut DIEPTEPUNT vormde de wijze waarop geprobeerd is onze gemeente bij Heerlen te voegen zonder daarbij de inwoners naar hun mening te vragen. Slechts met heel veel inzet is het gelukt uiteindelijk een referendum te organiseren waarvan de uitkomst kristalhelder heeft gemaakt dat de inwoners hun gemeente niet willen zien opgaan in een fusiegemeente Heerlen.

Landgraaf maakt deel uit van een regio waarin vrijwel alle gewenste voorzieningen binnen korte afstand bereikbaar zijn. Wijziging van de gemeentegrenzen binnen die regio is zeker niet nodig met het oog op betere of uitgebreidere voorzieningen.

 

Bevolking 

OUDEREN  

Landgraaf heeft een groot aantal oudere inwoners. Veruit de grootste groep daarbinnen heeft geen extra zorg en aandacht nodig maar functioneert prima en zelfstandig samen met anderen.

Wat zou er overblijven van ons vrijwilligers- en verenigingsleven zonder de inzet van de oudere inwoners? Zou er nog een maatschappelijke structuur zijn in dat geval? We weten het: zonder de ouderen kan het niet. Die vele ouderen en hun onbaatzuchtige inzet verdienen meer respect en waardering.

Landelijk worden ouderen al vele jaren als tweederangsburgers behandeld. Pensioenen worden gekort, of lopen ver achter bij de koopkrachtontwikkeling van anderen, zorgvoorzieningen zijn afgebroken, zorgpersoneel massaal gedumpt etc.

Gemeenten kunnen daar weinig tot niets aan doen. Maar ze kunnen wel binnen hun mogelijkheden zorgen voor een goed beleid voor de relatief kleine groep zorgbehoevende ouderen die niet [meer] zelf hun leven kunnen blijven bestieren. Dat kan door huisvesting, zorgvoorzieningen en recreatiemogelijkheden. In Landgraaf gebeurt veel op dit gebied en LWH zal graag meewerken aan het verbeteren van die mogelijkheden.

JONGEREN

Langzaam maar zeker is het aanbod aan vrijetijdsbesteding voor jongeren na de basisschool leeftijd verminderd. Accommodaties werden gesloten en nieuwe kwamen er niet. Natuurlijk bieden de vele verenigingen in onze gemeente, van harmonie tot vechtsport, aan velen mogelijkheden maar toch is er behoefte aan andere ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren. LWH wil samen met o.a. particulieren zoeken naar oplossingen voor dit probleem.

 

SAMENWERKING vanuit ZELFSTANDIGHEID

Het is nodig zo veel en zo goed mogelijk samen te werken, zowel binnen de regio Parkstad, als daarbuiten. Landgraaf heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld bij de verbetering van de samenwerking. LWH  zal die lijn doortrekken, nationaal en in toenemende mate internationaal, met name met onze Duitse buren.

Overdragen en uitbesteden

Gemeentebesturen klagen over de veelheid en complexiteit van taken die zij moeten verrichten.

Een van de oplossingen voor deze terecht gesignaleerde problematiek is het in versterkte mate vormen van regionale organisaties die taken voor een aantal gemeenten op zich nemen. LWH is bereid daarvoor eigen bevoegdheden over te dragen.

De praktijk van vele intergemeentelijke organisaties bewijst dat dit goed mogelijk is. Bijvoorbeeld op de terreinen van inkoop en ICT met digitale dienstverlening kan intensieve samenwerking vele voordelen opleveren.  De gemeenten kunnen zich zo ook meer richten op hun KERNTAKEN zoals het onderhoud van het publieke domein en de bevordering van de sociale cohesie door het beter faciliteren van het gemeenschapsleven waarbinnen de verenigingen op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied en de vrijwilligersorganisaties een rol spelen. Die verenigingen en vrijwilligers zo optimaal mogelijk ondersteunen, ambtelijk maar ook met financieel, is een van de SPEERPUNTEN van het beleid van LWH.

 

Toeristisch ontwikkelingsbeleid

LWH zal zich inzetten voor een regionale aanpak samen met de provincie Limburg van toeristische projecten. Toerisme is een grote economische factor geworden in Landgraaf en de regio. Investeren is noodzakelijk. LWH beseft dat en handelt naar dat besef. LWH vindt ook dat, gezien het belang van de toeristische sector voor Parkstad Limburg er een Samenwerkingsverband Toerisme Parkstad zou moeten komen met een kleine maar kwalitatief hoogwaardige staf die de besluitvorming en uitvoering van regionale projecten in handen krijgt.

 

Financieel Beleid

Landgraaf heeft altijd een degelijk en vrij sober financieel beleid gevoerd en kent daardoor een gezonde, zelfs goed te noemen financiële positie. Zelfs de provincie Limburg heeft dit na een diepgaande financiële analyse, moeten erkennen.

Die sobere omgang met de middelen kent evenwel ook een schaduwkant. Het duidelijkste voorbeeld van te voorzichtig omgaan met de mogelijkheden is de tragedie rond het zwembad In de Bende. Hier had de gemeente veel eerder kunnen besluiten tot de bouw van een eigen volwaardige nieuwe accommodatie. Gelukkig heeft de nieuwe, voorjaar 2017 aangetreden coalitie inmiddels een positief besluit in deze kwestie genomen. LWH steunt dit graag maar ziet het zwembad als een eerste stap naar een volwaardige multifunctionele accommodatie (sport, cultuur, muziek etc.) MFC HEIGANK waar ook de kern Nieuwenhagen recht op heeft. De locatie aan de Buitenring biedt ongekende mogelijkheden en LWH wil die samen met grote ontwikkelaars in beeld brengen. LWH  is voor een gedegen financieel beleid waarbij de wettelijke financiële weerstandsnormen ruim gehaald worden maar niet voor een OPPOT- beleid dat ons tot aantrekkelijke partner voor anderen maakt.

 

Belangrijke voornemens

Rentmeesterschap

De huidige generaties hebben de aarde in bruikleen en moeten deze zo ongerept, waar mogelijk beter, overdragen aan volgende generaties. Dat geldt ook, in vele opzichten, voor een gemeentebestuur.

 

Erfgoed

Waardevolle landschappen en gebouwen maar ook historische archieven en andere voorwerpen uit ons verleden verdienen het bewaard en onderhouden te worden. Verenigingen en particulieren die daartoe bijdragen verdienen onze ondersteuning.

LWH werkt mee aan de plannen om Kasteel Schaesberg te herbouwen en aan andere restauratieprojecten.

Ook de Heemkunde vereniging kan op onze ondersteuning rekenen.

Molen Strijthagen

LWH wil de weer in verval zijnde molen Strijthagen in goede conditie brengen en houden. De molen zal weer moeten malen en toegankelijk moeten worden voor het publiek. In het bakhuis moet weer gebakken worden.

Wandelroutes, fietspaden

Wij willen een degelijk onderhoudsprogramma voor de vele verwaarloosde fiets- en wandelpaden in onze gemeente en daarbuiten. Vele duizenden zullen daarvan plezier hebben en het zal bijdragen aan de toeristische aantrekkelijkheid van ons gebied.

LWH wil geen Oloïde , ruimteschip of andere onzin op de Wilhelminaberg . Als daar iets op moet komen dan bijv. een "mijnschacht" als herinnering aan ons verleden.

 

Solidariteit, maatschappelijke samenhang

Ook in onze gemeenten verkeren velen, ondanks onze gemeenschappelijke welvaart, in moeilijke omstandigheden. De gemeente heeft een belangrijke taak bij het ondersteunen van de zwakkeren in onze complexe maatschappij en in het aandragen van oplossingen voor velerlei problematiek.

De gemeente Landgraaf kent een veelzijdig en succesvol beleid dat wij in grote lijnen ook tot het onze willen maken.

Accenten willen wij leggen op het in nog hogere mate bijdragen aan de sociale cohesie door meer mensen te doen deelnemen aan het betaalde arbeidsproces of aan vrijwilligerswerk dat geen verdringende effecten heeft voor betaalde arbeid. Onder meer in zorg en welzijn, bij onderhoud van natuur en milieu zijn heel veel taken die nu niet gedaan worden.

Ons uitgangspunt is dat iedereen die kan, op zijn of haar wijze, ook móet deelnemen in de samenleving. Wij allen hebben rechten en plichten.  Van die laatste is niemand vrijgesteld. Voor LWH geldt een aloud gezegde: VOOR WAT HOORT WAT.

 

Dialect

Met pijn beleven wij dat ons dialect steeds meer verdrongen wordt door het Nederlands. Wij willen daarom nieuwe mogelijkheden ontwikkelen voor ondersteuning van het dialect in onze gemeente. De "moddersjproak " is een kostbaar goed dat niet verder verloren mag gaan.  De "verhollendsjing " is al veel te ver voortgeschreden.

 

Onderwijs

De onderwijsinstellingen bepalen zelf inhoud en vormgeving van hun programma's binnen de wettelijke normen. De gemeenten hebben daarin geen of een kleine rol. Toch willen wij waar mogelijk het onderwijs in het DUITS bevorderen. Vlak bij ons, in Aken, ligt de grootste technische hogeschool van West-Europa, de RWTH. Voor velen is een studie aan dat instituut onhaalbaar omdat ze de taal onvoldoende beheersen. Toen het Duits nog tot de verplichte vakken in ons voortgezet onderwijs behoorde, was dat eenvoudiger bereikbaar. Ook met het oog op werkgelegenheid is het in voldoende mate beheersen van het Duits in onze regio van groot belang. Duitsland is veruit onze belangrijkste economische partner en in de aangrenzende regio's in Duitsland zijn in veel  sectoren banen te vinden. Hier valt nog veel te winnen.

 

Ondernemen in Landgraaf

 

Landgraaf kent een groot en variabel bestand aan ondernemers waaronder grote bedrijven maar ook vele die behoren tot het MKB (Midden en Klein Bedrijf), van aardappelhandelaar via garagehouders marktkooplieden en winkeliers tot zaalhouders. Al die ondernemers dragen bij aan onze welvaart, vaak door grote inzet van tijd en energie. Zij verdienen het dat de plaatselijke overheid doet wat in haar mogelijkheden ligt om het bedrijfsleven te ondersteunen. Dat kan door een goede bereikbaarheid van de gemeente voor ondernemers, maar ook door een goede bereikbaarheid van de ondernemingen door bij de infrastructuur (wegen, parkeerplaatsen etc.) serieus rekening te houden met ondernemers- en consumentenbelangen. Voortdurend open staan voor wensen en onderbouwde verlangens van de ondernemers is daarbij een noodzaak. Een soepel vergunningenbeleid draagt bij aan de activiteit en ontwikkeling van ondernemingen specifiek, en de maatschappij in het algemeen, “Landgraaf Wil Het” ondersteunt een dergelijk beleid.

 

 

En daar hoort ook GRATIS parkeren bij.

 

 

 

SIGNALEN uit de SAMENLEVING

In de korte tijd van ons bestaan hebben wij al van vele burgers vernomen dat zij hopen dat we aan een aantal zaken iets gaan doen. Wij zeggen toe voortdurend met deze, en komende, signalen aan het werk te gaan.

We noemen: VEILIGHEID. Veel burgers voelen zich niet veilig op plekken in onze gemeente zoals winkelcentra. Daar moeten we mee aan de slag.

VERKEERSVEILIGHEID. De meest gehoorde klacht betreft het verkeersgedrag van velen rond de openingstijden en sluitingstijden van (basis)scholen. Ook het roekeloze gedrag van jonge fietsers vraagt om actie.

Veilige routes voor voetgangers. Op veel plekken staan auto's op het trottoir. Dat willen we niet.

HANDHAVING. Veel klachten komen er over de handhaving van de regels voor hondenhouders. LWH gunt ieder zijn/haar hond of honden maar gaat er ook van uit dat houders zich aan de regels houden. Doen ze dat niet dan dient er duidelijk opgetreden te worden. Dit gebeurt te laks. Overigens zetten ook wij vraagtekens bij de rechtvaardigheid van een belasting uitsluitend op honden. Niet alleen honden leveren overlast op. LWH wil een debat over het verschil in behandeling van de houders van diverse huisdieren.

Ook op andere terreinen schiet de handhaving te kort. Dat kan en moet veel beter. Denk aan illegaal wonen, crossen in de natuur, geluidsoverlast. etc.

 

ENERGIE uit water. Wellicht is het mogelijk uit stromend water, bijvoorbeeld de Worm en de molenvijver in Strijthagen, energie op te wekken in interessante hoeveelheden. LWH zal deze gedachte oppakken. Daarbij zullen natuurlijk eventuele gevolgen voor visstand etc. in beeld gebracht moeten worden.

Behoud groen en rustpunten binnen de bebouwde omgeving. LWH wil een heroverweging van het voornemen een weide in de Charles Frehenstraat volledig om te vormen tot parkeerplaatsen.

Aanpak rotte plekken. LWH wil actie tegen de verkrotting die her en der zichtbaar is.

 

LWH wil SCHOOLZWEMMEN opnieuw invoeren. Alle kinderen hebben recht op zwemles.

 

Slot

Wij beseffen dat we als nieuwe partij veel te leren hebben. Toch denken wij ook iets te kunnen toevoegen aan het bestuur van de gemeente Landgraaf waardoor dat beter kan worden. Onze kandidaten beschikken over vele kwaliteiten en over kennis, kunde en ervaring op vele onderscheiden gebieden waardoor wij een bijdrage kunnen leveren aan een nog mooiere en beter functionerende gemeente Landgraaf. Een partij LWH die voortdurend in wederzijds contact blijft met de BURGER. En een gemeente Landgraaf die graag samenwerkt, maar wel de regie in eigen hand houdt.

LWH...... hoopt dat velen in Landgraaf onze lijst LWH (Lijst Wiel Heinrichs) ook willen.

Stem 21 maart aanstaande op die lijst die beseft wat de burgers vinden: dat Landgraaf   niet van de landelijke partijen is maar VAN ONS.